Hoe ik werk

Geheimhouding
Als tolk of vertaler neem ik volledige geheimhouding in acht, behoudens wettelijke verplichtingen, ten opzichte van alle personen of instanties die bij een opdracht betrokken zijn. Die geheimhouding leg ik ook op aan collega’s en medewerkers aan wie ik een opdracht uitbesteed. Na de beëindiging van de opdracht blijft de geheimhoudingsplicht gelden.

Onpartijdig
Als tolk ben ik onafhankelijk en onpartijdig; ik maak communicatie tussen partijen mogelijk en blijf daarbij zo neutraal mogelijk. Voor een goed verloop van de communicatie is het soms nodig om actief op te treden om, al dan niet cultureel bepaalde, misverstanden en onbegrip te voorkomen of op te heffen. Dit actief optreden doe ik met de uiterste terughoudendheid en zorgvuldigheid. Bijvoorbeeld: tijdens een gesprek gebruikte een van de deelnemers het woord trial period in de betekenis van proefperiode. De gespreksleider dacht dat de spreker met trial period een periode van rechtszittingen bedoelde. Met een “Sorry, mag ik even iets opmerken…” vertelde ik wat ik zag gebeuren. Het misverstand werd opgeheven en de gesprekspartners konden hun gesprek voortzetten.

Grondige voorbereiding
Om u optimaal van dienst te zijn, bereid ik mij grondig voor op iedere opdracht. Het is voor mij belangrijk tijdig de juiste en uitgebreide achtergrondinformatie te ontvangen over het onderwerp. Ik begrijp dat dit in sommige gevallen echter lastig is; de kennis en ervaring die ik in mijn huidige werk en in mijn vorige werk heb opgedaan komt mij dan goed van pas.

Permanente educatie
Een van de verplichtingen van een beëdigd tolk/vertaler is het op peil houden van vakkennis en bekwaamheid en het op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen het beroep. Ik vind het prettig om bij te blijven en nieuwe dingen te leren en ervaar permanente educatie niet als een verplichting.

Ingeschreven in het Register
Ik ben als beëdigd tolk en beëdigd vertaler ingeschreven in het Register van beëdigde tolken en vertalers.

Ik houd me aan de gedragscode voor beëdigde tolken en vertalers.

Mijn registratienummer (Wbtv-nummer) is 610.

Lidmaatschappen:
Ik ben aangesloten bij:
NGTV
St. Vertalersforum
SENSE
Business Stripes Netwerk Amersfoort
PZO